גולש/מאזין יקר, 
 
ראשית אנו מודים לך על כי בחרת להשתמש באתר שלנו בו תוכל להאזין לתחנת הרדיו כחול לבן  ולהתעדכן במידע על התחנה, 
להלן רדיו כחול לבן, (radio kahol lavan). 

תקנון זה מהווה הסכם שבין מפעיל אתר/תחנת רדיו כחול לבן (להלן האתר/הרדיו)   
לבין הגולשים באתר (להלן המשתמש)  וזאת בנוגע לביצוע פעולות, האזנה ו/או הורדה (לגבי תכנים מסוימים בלבד)
של תכנים ולקבלת שירותים שונים המוצעים לך באמצעות אתר אינטרנט זה ("השירותים", "האתר"). 
שימוש באתר זה מהווה את הסכמתך לכל התנאים המפורטים במסמך זה. 
מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה, חלקם או מקצתם. 
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בתקנון לבין פרסום אחר יגבר האמור בתקנון זה. 
מפעיל האתר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, 
את הגישה שלך לשירותים במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש באתר זה, 
או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר או של מערכת המחשבים של האתר
ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד מפעיל האתר במקרה כאמור.     

 

כללי.

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. 

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. 
אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של תחנת רדיו כחול לבן,
או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של תחנת רדיו כחול לבן. 

גולש שיפר תנאי התקנון – יפצה את תחנת רדיו כחול לבן בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, 
תשלום או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, בעקבות הפרה כאמור. קניין רוחני, בעלות, זכויות יוצרים ושימוש בתכנים.

המידע הכלול באתר מוגן בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות, של מפעיל האתר ו/או ספקים אחרים,
בהתאם לחוקי מדינת ישראל. (למעט תכני גולשים)
המידע הינו של תחנת רדיו כחול לבן ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לתחנת רדיו כחול לבן הרשאה להשתמש בהם
במסגרת האתר והשירותים כאמור. מידע, לעניין זה- שמות וסימנים מסחריים של האתר, פטנטים של האתר,
בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, עיצוב האתר,
מידע טכנולוגי הכרוך בהפעלת האתר, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים וקודי מחשבים
וכן טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול באתר (להלן – "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי,
או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו.
אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו,
אלא בהיתר מראש ובכתב מאת תחנת רדיו כחול לבן. 
השימוש בשירותי האתר ו/או תחנת רדיו כחול לבן מותנה בהסכמתך ובהתחייבות שלך כי לא תעשה או תבצע
או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה,
ובפרט, פעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני של ספקי התכנים באתר. 
בעשותך שימוש בשירותים המוצעים באתר, אתה מתחייב שלא לבצע פעולות כאלו. 

השימוש באתר ובשירותיו כפוף לקיומן של דרישות חומרה או תוכנה או מהירות גלישה מסוימות או התאמה לציוד קצה מסוים.  מפעיל האתר אינו מתחייב לשירות זמין עקב בעיות חומרה של המשתמש.  


 
שימוש לא חוקי ואיסור.

חל איסור להשתמש באתר ובשירותים לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. 
אינך רשאי להשתמש באתר ובשמו של האתר בכל דרך להלן שם האתר:  
בעברית 'רדיו כחול לבן'  ובלועזית  radio kahol lavan  ו/או  'radiokahollavan'  
אינך רשאי להשתמש בשירותים באופן העלול להזיק לאתר, לתכנים באתר, לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם,
או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהוא ולהנאה שלו מהאתר. 
אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, ולשמו של האתר בכל דרך להלן שם האתר: 
בעברית 'רדיו כחול לבן'  ובלועזית  radio kahol lavan  ו/או  'radiokahollavan'  
אינך רשאי לנסות לקבל גישה לשירותים, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר  באמצעות פריצה (Hacking) "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר.
אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על ידי מפעיל האתר. 
חל איסור לבצע או להציע קישור לאתר, לרבות באמצעות קישורים עמוקים (Deep Links), 
אלא באמצעות קישורים לכתובת  https://www.radiokahollavan.co.il   
כמו כן, אין להציג אתר זה, או תכנים הכלולים בו, במסגרת שימוש מסוג "מסגרת" (Framing) 
או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים תכנים מאתר זה באופן משולב,
ללא הסכמה מראש ובכתב מאת תחנת רדיו כחול לבן ומנהליה. הגבלת אחריות.


תחנת/אתר רדיו כחול לבן אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות,
ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי תחנת/אתר רדיו כחול לבן או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה,  בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל תחנת/אתר רדיו כחול לבן ו/או מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
אספקת השירותים על ידי תחנת/אתר רדיו כחול לבן תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים,
ותחנת/אתר רדיו כחול לבן אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן
ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. 

אתה מסכים באופן מפורש לכך שמפעיל התחנה/האתר לא יישא באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים,  מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.
אתה מסכים באופן מפורש לכך שמפעיל ברדיו/האתר אינו אחראי לכל תוכן הנשלח
באמצעות ו/או נכלל בתחנה/באתר על ידי צד שלישי כלשהו. 

כמו כן, מפעיל התחנה/האתר, עובדיו וכל הבאים מטעמו, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם על ידי נסיבות מעבר לשליטתה,  ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי,
מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת אחר או מגבלות שהוטלו על ידו,  חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה,
גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות "האקרים") או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו של מפעיל הרדיו/האתר.  הגנת הפרטיות, קבצי Cookie.

האתר משתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר,
לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies, אם אינך יודע כיצד לעשות זאת,
בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. 
הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד הגולשים לכך שתחנת רדיו כחול לבן תוכל לבצע פיקוח  ממוחשב על השימוש שעושה כל גולש בשירותים באמצעות "Cookies"  ו/או אמצעים דומים.
תחנת רדיו כחול לבן רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים,  רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה. 
תחנת רדיו כחול לבן תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין,  
רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו,
למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. פרסומות של צדדים שלישיים.  

פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.
יתכן ושירות זה נעזר בקבצי Cookie המוצבים במחשבך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות.
מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של שירות הפרסום ואינו כפוף למדיניות הפרטיות של האתר.  
תכני הפרסומות המוצגות באתר נמסרו על ידי ספקים שונים ועל אחריותם בלבד.
מפעיל האתר אינו שולט במקורות המידע ואינו אחראי לתוכנם, שלמותם, מהימנותם ו/או דיוקם.
כל הפרסומות ניתנים "כפי שהם" (As  IS) ללא אחריות או חיוב מכל סוג,
מפעיל האתר מסיר מעצמו בזאת כל אחריות לגבי הפרסומות המופיעים באתר, כולל כל אחריות משתמעת לגבי איכות,
התאמה, בעלות ואי-הפרת זכויות.
פרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה,
לפיכך, מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף,
אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על השירותים המפורסמים באתר. הדין החל וסמכות שיפוט.


דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם,
וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בירושלים בלבד.  
בברכת האזנה וגלישה מהנה 
 
הנהלת רדיו כחול לבן  


Scroll to Top