תנאי שימוש ביישומון (אפליקציה)

משתמש/מאזין יקר, 

ראשית אנו מודים לך על כי בחרת להשתמש באפליקציה שלנו בו תוכל להאזין לתחנת הרדיו כחול לבן  ולהתעדכן במידע על התחנה, 
להלן רדיו כחול לבן, (radio kahol lavan). 

תקנון זה מהווה הסכם שבין מפעיל האפליקציה רדיו כחול לבן (להלן האפליקציה)   
לבין המשתמשים באפליקציה (להלן המשתמש)  וזאת בנוגע לביצוע פעולות, האזנה ו/או הורדה (לגבי תכנים מסוימים בלבד)
של תכנים ולקבלת שירותים שונים המוצעים לך באמצעות אפליקציה זו ("השירותים", "האפליקציה"). 
שימוש באפליקציה זו מהווה את הסכמתך לכל התנאים המפורטים במסמך זה. 
מפעיל האפליקציה שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה, חלקם או מקצתם. 
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בתקנון לבין פרסום אחר יגבר האמור בתקנון זה. 
מפעיל האפליקציה יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, 
את הגישה שלך לשירותים במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש באפליקציה זו, 
או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האפליקציה או של מערכת המחשבים של האפליקציה
ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד מפעיל האפליקציה במקרה כאמור.     כללי.


גלישה ו/או כניסה לאפליקציה ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. 

האפליקציה נועדה אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. 

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של תחנת רדיו כחול לבן,
או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של תחנת רדיו כחול לבן. 

גולש שיפר תנאי התקנון של האפליקציה – יפצה את תחנת רדיו כחול לבן בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, 
תשלום או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, בעקבות הפרה כאמור. 


קניין רוחני, בעלות, זכויות יוצרים ושימוש בתכנים.


המידע הכלול באפליקציה מוגן בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות, של מפעיל האפליקציה ו/או ספקים אחרים,
בהתאם לחוקי מדינת ישראל. (למעט תכני גולשים)
המידע הינו של תחנת רדיו כחול לבן ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לתחנת רדיו כחול לבן הרשאה להשתמש בהם
במסגרת האפליקציה והשירותים כאמור. מידע, לעניין זה- שמות וסימנים מסחריים של האפליקציה, פטנטים של האפליקציה,
בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האפליקציה ובהענקת השירותים, עיצוב האפליקציה,
מידע טכנולוגי הכרוך בהפעלת האפליקציה, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים וקודי מחשבים
וכן טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול באפליקציה (להלן – "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי,
או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו.
אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו,
אלא בהיתר מראש ובכתב מאת תחנת רדיו כחול לבן. 
השימוש בשירותי האפליקציה ו/או תחנת רדיו כחול לבן מותנה בהסכמתך ובהתחייבות שלך כי לא תעשה או תבצע
או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה,
ובפרט, פעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני של ספקי התכנים באפליקציה. 
בעשותך שימוש בשירותים המוצעים באפליקציה, אתה מתחייב שלא לבצע פעולות כאלו. 

השימוש באפליקציה ובשירותיו כפוף לקיומן של דרישות חומרה או תוכנה או מהירות גלישה מסוימות או התאמה לציוד קצה מסוים.  מפעיל האפליקציה אינו מתחייב לשירות זמין עקב בעיות חומרה של המשתמש.  


שימוש לא חוקי ואיסור.


חל איסור להשתמש באפליקציה ובשירותים לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. 
אינך רשאי להשתמש באפליקציה ובשמו של האפליקציה בכל דרך להלן שם האפליקציה:  
בעברית 'רדיו כחול לבן'  ובלועזית  radio kahol lavan  ו/או  'radiokahollavan'  
אינך רשאי להשתמש בשירותים באופן העלול להזיק לאפליקציה, לתכנים באפליקציה, לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם,
או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהוא ולהנאה שלו מהאפליקציה. 
אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאפליקציה, ולשמו של האפליקציה בכל דרך להלן שם האפליקציה: 
בעברית 'רדיו כחול לבן'  ובלועזית  radio kahol lavan  ו/או  'radiokahollavan'  
אינך רשאי לנסות לקבל גישה לשירותים, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאפליקציה  באמצעות פריצה (Hacking) "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר.
אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על ידי מפעיל האפליקציה. 
חל איסור לבצע או להציע קישור לאפליקציה, לרבות באמצעות קישורים עמוקים (Deep Links), 
אלא באמצעות קישורים לכתובת  https://www.radiokahollavan.co.il/download-the-app   
כמו כן, אין להציג אפליקציה זו, או תכנים הכלולים בה, במסגרת שימוש מסוג "מסגרת" (Framing) 
או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים תכנים מאפליקציה זו באופן משולב,
ללא הסכמה מראש ובכתב מאת תחנת רדיו כחול לבן ומנהליה. 


הגבלת אחריות.


אפליקציית רדיו כחול לבן אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות,
ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי תחנת/אפליקציית רדיו כחול לבן או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה,  בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל תחנת/אפליקציית רדיו כחול לבן ו/או מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
אספקת השירותים על ידי תחנת/אפליקציית רדיו כחול לבן תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים,
ותחנת/אפליקציית רדיו כחול לבן אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן
ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. 

אתה מסכים באופן מפורש לכך שמפעיל התחנה/האפליקציה לא יישא באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים,  מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.
אתה מסכים באופן מפורש לכך שמפעיל התחנה/האפליקציה אינו אחראי לכל תוכן הנשלח
באמצעות ו/או נכלל בתחנה/באפליקציה על ידי צד שלישי כלשהו. 

כמו כן, מפעיל התחנה/האפליקציה, עובדיו וכל הבאים מטעמו, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם על ידי נסיבות מעבר לשליטתה,  ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי,
מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת אחר או מגבלות שהוטלו על ידו,  חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה,
גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות "האקרים") או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו של מפעיל הרדיו/האפליקציה.  


הגנת הפרטיות, קבצי Cookie.


מובהר כי השימוש באפליקציה, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בה מהווה הסכמה מצידכם לפגיעה מוגבלת בפרטיותכם,
באמצעות שמירת מידע ונתונים לגביכם במאגרנו, שימוש בפרטיכם לשם קבלת עדכונים או חומר פרסומי או שיווקי
אלא אם תודיעו לנו מפורשות כי אינכם מסכימים לכך, וביצוע מעקב ממוחשב על השימוש שאתם עושים במידע,
בשירותים ובתכנים שבאפליקציה, בכל דרך חוקית שנמצא לנכון, לרבות באמצעות "Cookies". 
תחנת רדיו כחול לבן רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים,  רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה. 
תחנת רדיו כחול לבן תקפיד לשמור על פרטיות המשתמשים באפליקציה ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין,  
רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו,
למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו. פרסומות של צדדים שלישיים.  

פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באפליקציה זו בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן האפליקציה ולהרגלי הגולש.
יתכן ושירות זה נעזר בקבצי Cookie המוצבים במכשירך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות.
מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של שירות הפרסום ואינו כפוף למדיניות הפרטיות של האפליקציה.  
תכני הפרסומות המוצגות באפליקציה נמסרו על ידי ספקים שונים ועל אחריותם בלבד.
מפעיל האפליקציה אינו שולט במקורות המידע ואינו אחראי לתוכנם, שלמותם, מהימנותם ו/או דיוקם.
כל הפרסומות ניתנים "כפי שהם" (As  IS) ללא אחריות או חיוב מכל סוג,
מפעיל האפליקציה מסיר מעצמו בזאת כל אחריות לגבי הפרסומות המופיעים באפליקציה, כולל כל אחריות משתמעת לגבי איכות,
התאמה, בעלות ואי-הפרת זכויות.
פרסום באפליקציה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה,
לפיכך, מפעיל האפליקציה לא יהיה אחראי לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף,
אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על השירותים המפורסמים באפליקציה. 


הדין החל וסמכות שיפוט.


דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם,
וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בירושלים בלבד. 


בברכת האזנה מהנה

הנהלת רדיו כחול לבן  


Scroll to Top